ủng hộ


Xin liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ:
 
NHÓM VĂN LANG
Svitákova 2730/14, 201/B1 
155 00 Praha 5 - Stodůlky
CZECH REPUBLIC
 
email: vanlang@vanlang.eu

Số tài khoản: 2400215085/2010
------------------------------------
Đây là tài khoản minh bạch, mọi giao dịch qua tài khoản có thể xem qua:
https://ib.fio.cz/ib/transparent?a=2400215085